Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden en beroepsgebruiken gelden voor alle offertes, overeenkomsten en leveringen.

 1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder worden vermeld.
 2. Alle betwistingen of aanmerkingen betreffende onderhavig dienen te gebeuren binnen 8 dagen na factuurdatum, en dit per aangetekend schrijven. Na afloop van deze termijn wordt de factuur als aanvaard beschouwd. Men wordt verzocht steeds de datum en het factuurnummer te vermelden.
 3. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders bedongen.
 4. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindendtenzij aldus uitdrukkelijk tussen beide partijen overeengekomen. Vertraging in levering geeft geen recht op schadevergoeding, boete of ontbinding van de overeenkomst.
 5. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van SITKA, behoudt deze zich het recht de prijzen op evenredige wijze aan te passen.
 6. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinterest verschuldigd van 10% per jaar. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totale factuurbedrag.
 7. Zolang de geleverde goederen in hoofdsom, de interesten en eventuele kosten niet werden betaald blijven zij eigendom van SITKA.
 8. Elke annulering van de bestelling moet schriftlijk gebeuren. In geval van gedeeltelijke of volledige annulering van de bestelling is de klant eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van de waarde van de besteding, met een minimum van 50 euro en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid voor SITKA om een hogere schadevergoeding te eisen.
 9. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de klant afzonderlijk aangerekend.
 10. De overeenkomst kan door SITKA zonder enige vergoeding worden beëindigd in geval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d.
 11. SITKA behoudt zich tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
 12. Bij niet-betaling behoudt SITKA zich het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.
 13. Bij niet-betaling behoudt SITKA zich het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
 14. SITKA zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor de eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan SITKA.
 15. SITKA is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 16. Indien bij gerechtelijke uitspraak één of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen SITKA en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht te nemen. 
 17. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
 18. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter van het arrondissement HASSELT aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn terzake van door SITKA met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van SITKA beslissend.
 19. Met deze voorwaarden zijn alle voorafgaande exemplaren vervallen. Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van drukfouten.